Is estate planning echt uw ding?

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. C.B. Baard) wil: “Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiele en fiscale positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen.”

U kunt bij ons ook terecht voor deskundig advies op het terrein van de estate planning. Neem hiervoor contact op met Heleen Elbert via ons contactformulier of via estate@elbertfiscaal.nl.

Bent u (kandidaat-)notaris of belastingadviseur en wilt u zichzelf specialiseren in estate planning? Denk dan eens aan de opleiding estate planning specialist: Voor de cursus van 15 maart zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar, maar let op: vol = vol!

OPLEIDING ESTATE PLANNING SPECIALIST

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In de beroepsopleiding Estate Planning Specialist komen deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover te adviseren.

Deze opleiding geeft (kandidaat-)notarissen het recht zich als aspirant-lid aan te melden bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), mits men ook aan de overige voorwaarden van het (aspirant-)lidmaatschap voldoet. Door vervolgens het EPN-examen af te leggen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Andere adviseurs dan (kandidaat-)notarissen kunnen een verzoek tot lidmaatschap indienen bij het bestuur van het Genootschap van Estate Planners (GEP). Ook bij het GEP gelden aanvullende eisen voor het lidmaatschap.

De cursusdagen beginnen om 14:30 uur en eindigen om 20:30 uur, volgens onderstaand schema:

14:30 – 16:00 presentatie onderwerpen van de dag – civiele aspecten
16:00 – 16:15 korte pauze
16:15 – 17:45 presentatie onderwerpen van de dag – fiscale aspecten
17:45 – 18:30 pauze met snack
18:30 – 19:30 casus in subgroepen (analyse en discussie)
19:30 – 20:30 nabespreken casus

De introductiebijeenkomst start om 16:00 uur en eindigt om 18:00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 0: Introductiebijeenkomst
Docent: Mr. Cees Baard
Data: Dinsdag 15 februari 2011 (traject 15)
Dinsdag 27 september 2011 (traject 16)
Onderwerpen:
 • kennismaking overige deelnemers
 • uitleg programma
 • uitleg software
 • uitreiking en toelichting studiemateriaal
Dag 1: Samenwonen, huwen en scheiden
Docent: Prof. mr. Fons Stollenwerck
Data: Dinsdag 15 maart 2011 (traject 15)
Dinsdag 18 oktober 2011 (traject 16)
Onderwerpen:
 • wetsvoorstel 28 867: aanpassingen wettelijke gemeenschap van goederen
 • derde tranche
 • vermogensoverheveling en relatievormen
 • uitsluitingsclausule
 • plannen met verrekenbedingen
 • fiscale aspecten van (finale) verrekenbedingen
 • divorce estate planning
 • wijziging huwelijksgoederenregime staande huwelijk (beperkte gemeenschap, wettelijke gemeenschap, finaal verrekenbeding)
 • terbeschikkingstellingregeling
Dag 2: Schenken
Docent: Mr. Peter Blokland
Data: Dinsdag 5 april 2011 (traject 15)
Dinsdag 8 november 2011 (traject 16)
Onderwerpen:
 • herroepelijke schenking
 • schenking ter zake des doods
 • schuldigerkenning uit vrijgevigheid
 • schenking en bewind
 • gecertificeerd schenken
 • uitsluitingclausule
 • schenken aanmerkelijkbelangaandelen
 • inbreng
 • ventieltechniek met gewenste fiscale gevolgen
 • gift en legitieme portie
 • gift en erfrecht: quasi-legaten/sommenverzekering
Dag 3: Erfrecht algemeen en de (quasi-)wettelijke verdeling
Docent: Mr. Peter Blokland
Data: Dinsdag 26 april 2011 (traject 15)
Dinsdag 29 november 2011 (traject 16)
Onderwerpen:
 • legitieme en inkorting
 • wettelijke rechten
 • wettelijke verdeling
 • verschillen wettelijke verdeling en ouderlijke boedelverdeling
 • quasi-wettelijke verdeling
 • handmatige ventieltechniek
 • renteovereenkomsten
 • bovenmatige rente (art. 9 SW)
 • ongedaanmaking
 • wilsrechten
 • executele
 • bewindvoering
 • defiscalisering
 • waardering onderbedelingsvorderingen
 • afstand van rechten
 • art. 10 SW
Dag 4: Overige testamentvormen, IPR en enige internationale aspecten
Docent: Mr. Aniel Autar
Data: Dinsdag 17 mei 2011 (traject 15)
Dinsdag 20 december 2011 (traject 16)
Onderwerpen:
 • vruchtgebruiktestament
 • tweetrapstestament (erfstelling, legaat, last)
 • echtscheidingstestament
 • combinatie vruchtgebruik en vol eigendomslegaten
 • bijzondere testamentvormen
 • dertigdagenclausule
 • huwelijken tussen verschillende nationaliteiten
 • regels van internationaal privaatrecht
 • Haagse verdragen, conflictenrecht
Dag 5: Fiscale boedelafwikkeling en raakvlakken financial planning
Docent: Mr. Cees Baard
Data: Donderdag 9 juni 2011 (traject 15)
Dinsdag 17 januari 2012 (traject 16)
Onderwerpen:
 • fictiebepalingen art. 7, 13, 13a.
 • eigen woning en bijleenregeling
 • ib-aspecten van estate planning
 • vaststellen omvang en samenstelling nalatenschap
 • turboverdeling
 • levensverzekeringen in de Successiewet
 • verpanding of betalingsopdracht
 • schulden van de nalatenschap
Dag 6: Schenken en vererven van ondernemingsvermogen
Docent: Mr. Cees Baard
Data: Dinsdag 28 juni 2011 (traject 15)
Dinsdag 7 februari 2012 (traject 16)
Onderwerpen:
 • art. 11 SW
 • vererving van ondernemingsvermogen
 • doorschuiven of afrekenen ab-claim
 • overeenkomsten en verschillen Wet IB 2001 en SW 1956
 • ter beschikking gestelde en buitenvennootschappelijke panden
 • eisen bezits- en voortzettingsperiode
 • totstandkoming holdingstructuren
 • waardering van het ondernemingsvermogen
 • bedrijfsopvolgingsregeling

Locatie voor trajecten 14 en 15
GelreDome
Batavierenweg 25
6841 HN  Arnhem
Tel: 026-8807888
Website: www.gelredome.nl

De locatie voor traject 16 is nog niet bekend.

PE-punten
KNB: 36
EPN: 30
FFP: 21 (BEL:6, HE:9, ICB:6)
NFB: 30 (fiscaal:15, algemeen:15)
CB: 30 (fiscaal:15, algemeen:15)

Prijs
De prijs voor de zesdaagse opleiding bedraagt € 2.590 exclusief btw. Het studieboek ‘Compendium Estate Planning’, het overige opleidingsmateriaal en het warme tussendoortje zijn bij de prijs inbegrepen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *