Vanaf 1 januari korting voor jonge werknemers

Wij werken in opdracht van zakelijke cliënten maar ook als mediator tussen twee belanghebbenden.

Wanneer u vanaf 1 januari a.s. jongere werknemers in dienst neemt, hebt u mogelijk twee jaar lang recht op een extra premiekorting.Uiteraard zijn er de nodige voorwaarden aan deze regeling verbonden. Zo moet het gaan om jongeren van 18 tot 27 jaar die uit een WW- of bijstandsituatie komen. U moet de jongere minimaal een halfjaar contract aanbieden en het moet gaan om een contract van minimaal 32 uur per week. De regeling loopt tot en met 2015.

Bron: Belastingplan 2014, Derde nota van wijziging, 33 752.

Auteur: mr. H.A. Elbert

Voor de liefhebbers plaatsen wij hieronder de voorgestelde wettekst:

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:
A. Na artikel 48 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 48a Premiekorting jongere werknemer
1. De werkgever past een korting toe op het totaal van de door hem op grond van de afdelingen 2, 3 en 4
verschuldigde premies bij een dienstbetrekking met een werknemer die:
a. onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking recht heeft op een uitkering op grond
van de Werkloosheidswet of de Wet werk en bijstand;
b. op of na 1 januari 2014 bij die werkgever in dienst is getreden maar vóór 1 januari 2016;
c. op het moment van in dienst treden bij die werkgever 18 jaar of ouder is maar nog niet de leeftijd heeft
bereikt van 27 jaar, en
d. een dienstbetrekking heeft met een overeengekomen duur van minimaal zes maanden en een
arbeidsduur van ten minste 32 uren per week.
2. De korting wordt toegepast voor zolang de dienstbetrekking met de werknemer, bedoeld in het eerste
lid, duurt met dien verstande:
a. dat voor dienstbetrekkingen die zijn aangevangen op of na 1 januari 2014 maar vóór 1 juli 2014 de
korting kan worden toegepast voor de duur van de dienstbetrekking maar ten hoogste gedurende twee jaar
vanaf 1 juli 2014;
b. dat voor dienstbetrekkingen die zijn aangevangen op of na 1 juli 2014 maar vóór 1 januari 2016 de
korting kan worden toegepast voor de duur van de dienstbetrekking maar ten hoogste gedurende twee jaar
vanaf de aanvang van die dienstbetrekking;
c. dat de korting niet langer wordt toegepast dan tot en met het aangiftetijdvak dat eindigt op 31 december
2017.
3. De korting wordt niet meer toegepast zodra niet meer wordt voldaan aan het eerste lid, onderdeel d.
4. De werkgever bewaart bij de loonadministratie:
a. de schriftelijke arbeidsovereenkomst of de schriftelijke publiekrechtelijke aanstelling met de werknemer
waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het eerste lid, onderdeel d;
b. een verklaring van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het college van burgemeester
en wethouders dat de werknemer, bedoeld in het eerste lid, voorafgaande aan de datum van aanvang van de
dienstbetrekking recht had op een uitkering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.
5. Artikel 50a is van overeenkomstige toepassing

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *